Warszawa 2020

Komunikat 1 | Komunikat 2 | Rejestracja on-line (do 30.05.2020)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa 18 czerwca 2020

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniu 18 czerwca 2020 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19 przewidujemy, że tegoroczna konferencja odbędzie się tylko w formie telekonferencji. Równoległe uczestnictwo fizyczne w konferencji będzie możliwe jeżeli pozwolą na to warunki (szerzej będzie wiadomo po 24 maja 2020r.).

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko

 

Publikacje:

 • Monografia Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U.2019, poz.392).
  Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej pod ogólnym tytułem nawiązującym do tematyki konferencji. Rozdział w takiej monografii w języku polskim powinien zawierać 25-35 tys. znaków ze spacjami (10-14 stron maszynopisu, TNR 12, interlinia 1,5).
 • Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.
  W każdym zeszycie publikowane będą zarówno artykuły w języku polskim, jak i angielskim. Zachęcamy do pisania artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów na stronie: http://prs.wne.sggw.pl/informacje-dla-autorow/
 • Pełne teksty opracowań prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres email: msg@sggw.pl

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszenia – do 30.05.2020
 • Wpłata konferencyjna – do 10.06.2020
 • Przesyłanie pełnych tekstów referatów:
  • Przy wyborze publikacji w monografii naukowej – do 30.06.2020 (po akceptacji tematyki)
  • Przy wyborze publikacji w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
   • Zeszyt 2/2020 do 30.05.2020
   • Zeszyt 3/2020 do 15.07.2020
   • Zeszyt 4/2020 do 15.10.2020
   • Zeszyt 1/2021 do 15.01.2021.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji, najpóźniej do dnia 05.06.2020. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji (na chwilę obecną możliwy jest tylko wariant 3 i 4):

Wariant 1 – fizyczne uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją w monografii, koszt: 800 zł.

Wariant 2 – fizyczne uczestnictwo w konferencji bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego (z możliwością wygłoszenia referatu), koszt: 100 zł.

Wariant 3 – uczestnictwo on-line w konferencji wraz publikacją w monografii, koszt: 700 zł.

Wariant 4 – uczestnictwo on-line w konferencji bez publikacji lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego (z możliwością wygłoszenia referatu), koszt: bezpłatne.

 

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-910300-R00512-99 oraz imię i nazwisko uczestnika

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
e-mail: msg@sggw.pl